Chính sách bảo mật

Hiện tại login trực tiếp quá facebook.com bị checkpoin ==>   AE login via = https://m.facebook.com/ or https://mbasic.facebook.com/ để tránh CP, sau đó chuyển về www sài bình thường.
Các trường hợp login không qua mfb hay mbasic không đc bảo hành.

BẢO HÀNH 24h.

1. Login lần đầu thất bại do sai pass trước khi nhận via.
2. Thông tin Via không đúng với thông tin được ghi trên Website  

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kì hành vi sử dụng tài nguyên sai mục đích như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chống phá nhà nước, vi phạm pháp luật . Chúng tôi có lưu trữ thông tin để cung cấp cho cơ quan điều tra.